ค้นหาข้อมูล
วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (22 กุมภาพันธ์ )
2361 view
 Post Date:  2011-05-19 05:38:36

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (22 กุมภาพันธ์ )

ความหมาย

         พื้นที่ชุ่มน้ำ คือ พื้นที่ปกคลุมด้วยพื้นน้ำบางส่วนหรือทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง พื้นที่ชุ่มน้ำส่วนมากจะเป็นพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ำ เช่น ป่าชายเลน ป่าพรุ นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำจืด โดยที่ระดับความลึกของน้ำเกิน 6 เมตร เมื่อน้ำลงต่ำสุดพื้นที่ชุ่มน้ำที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดและยังมีคุณประโยชน์ในการป้องกันน้ำท่วม ลดการพังทลายหน้าดิน ช่วยในการกักเก็บน้ำ รวมถึงการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ

ความเป็นมา

         พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับผลกระทบมาจากปัญหาการคุกคาม เนื่องจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความเข้าใจต่อความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ทำให้เกิดการบุกรุกและทำลาย ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำเสื่อมโทรมและลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงเกิดอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรืออนุสัญญาแรมซาร์ เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำ

         ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาแรมซาร์ลำดับที่ 110 ในปี พ.ศ. 2541 โดยเสนอพื้นที่ชุ่มน้ำ ควนขี้เสี้ยน เขตห้ามล่า สัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย และสหพันธ์นานาชาติได้ขึ้นบัญชีในฐานะพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชีย

         วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เป็นวันที่ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำอันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้คงสภาพอันอุดมสมบูรณ์ต่อไป