ค้นหาข้อมูล
วันนักประดิษฐ์ (2 กุมภาพันธ์)
2019 view
 Post Date:  2011-05-19 05:37:10

 

วันนักประดิษฐ์ (2 กุมภาพันธ์)

ความหมาย

         วันนักประดิษฐ์ เป็นวันระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังเป็นวันที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความคิดที่จะประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่ให้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ความเป็นมา

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจในการดูแลทุกข์สุขของราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ดังนั้นพระองค์จึงทรงประดิษฐ์เครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎร เช่น เครื่องสีข้าวใช้แรงคน เครื่องนวดข้าว ฯลฯ เป็นต้น แต่ผลงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือ กังหันน้ำชัยพัฒนาเนื่องจากเป็นผลงานที่ได้รับสิทธิบัตรทางปัญญา ด้วยพระปรีชาสามารถในการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของพระองค์นั้นได้ทรงเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทย เกิดการคิดประดิษฐ์ใหม่ๆ และเกิดการพัฒนาดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับวันที่กังหันชัยพัฒนาได้จดทะเบียนรับสิทธิบัตรและถือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ได้รับการถวายสิทธิบัตร