...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam
18716 view
 Post Date:  2011-03-06 04:17:38

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทางการ             เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
เมืองหลวง              บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ภาษาที่ใช้               มาเลย์ อังกฤษ

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติบรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam

  

                ประเทศเล็กๆ ประเทศนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

                สีเหลือง หมายถึง สุลต่าน สีขาวและสีดำ หมายถึง รัฐมนตรีที่ถวายงานรับใช้สุลต่าน ตรงกลางเป็นตราแผ่นดิน หมายถึง สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม

 

สุลต่าน ชื่อเรียกผู้ปกครองอาณาจักรอิสลาม คล้ายกับเจ้าผู้ครองแคว้น

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com