...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศบรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam
18851 view
 Post Date:  2011-03-06 04:17:38

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทางการ             เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
เมืองหลวง              บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ภาษาที่ใช้               มาเลย์ อังกฤษ

 

 

 

 

ความเป็นมาของธงชาติบรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam

  

                ประเทศเล็กๆ ประเทศนี้ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

                สีเหลือง หมายถึง สุลต่าน สีขาวและสีดำ หมายถึง รัฐมนตรีที่ถวายงานรับใช้สุลต่าน ตรงกลางเป็นตราแผ่นดิน หมายถึง สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม

 

สุลต่าน ชื่อเรียกผู้ปกครองอาณาจักรอิสลาม คล้ายกับเจ้าผู้ครองแคว้น

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย