Custom Search
 
ธงชาติประเทศเอธิโอเปีย Ethiopia
3302 view
 Post Date:  2011-03-26 10:05:06

ชื่อทางการ             สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย (Federal Democratic Republic of Ethiopia)

 

เมืองหลวง              แอดดิสอาบาบา (Addis Ababa)

ภาษาที่ใช้               อัมฮาริก อังกฤษ

 

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศเอธิโอเปีย Ethiopia

                เอธิโอเปียตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เหมือนประเทศอียิปต์

                สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เป็นสีของทวีปแอฟริกา สีเขียว หมายถึง แรงงาน สีเหลือง หมายถึง ความหวัง สีแดง หมายถึง เสรีภาพ ตรงกลางธงคือตราแผ่นดินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกันและการพัฒนา

 

 

 

บทความและสาระน่ารู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา