...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศคองโก Congo
2071 view
 Post Date:  2011-03-26 08:00:40

ชื่อทางการ             สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Democratic Republic of Congo)

เมืองหลวง              กินชาซา (Kinshasa)

ภาษาที่ใช้               ฝรั่งเศส คองโก ลิงกาลา

 

ความเป็นมาของธงชาติประเทศคองโก Congo

 

                คองโกตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปแอฟริกา อุดมไปด้วยแหล่งแร่ธาตุ เช่น ทอง เพชร เป็นต้น

                สีฟ้า หมายถึง สันติภาพ สีเหลือง หมายถึง ความมั่งคั่ง แถบสีแดง หมายถึง เลือดของประชาชนที่เสียสละเพื่อประเทศ รูปดาว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนเผ่าและประเทศ ธงชาตินี้ถูกใช้จนถึงปี ค.ศ. 1971 และนำมาใช้อีกครั้งในปี ค.ศ.2006

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกา

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com