...  
 
Custom Search
 
 
ธงชาติประเทศกัมพูชา
17208 view
 Post Date:  2011-03-05 07:31:50

 

 ประเทศกัมพูชา

 

 

 

ชื่อทางการ               ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

ภาษาที่ใช้                เขมร

 

ความเป็นมาของธงชาติ

 

                กัมพูชาตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพระนคร ซึ่งมีการสร้างเทวสถานมากมาย เช่น นครวัด

                สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

                สีแดง หมายถึง ชาติ

                สีขาว หมายถึง พุทธศาสนา

                ตรงกลางธงชาติเป็นรูปนครวัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชา

 

นครวัด เป็นปราสาทหินขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ ต่อมาถูกใช้เป็นวัดในศาสนาพุทธ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธงชาติประเทศต่างๆในทวีปเอเซีย

 
แหล่งข้อมูลวิทยุสื่อสารและสายอากาศ
แหล่งข้อมูลออนไลน์
แหล่งข้อมูลดีๆออนไลน์
stainless steel wire
thailand shopping and trade  zone
thailand travles
easy antenna
otopzone
thailand  business  webs
thailand  hotel post free
thailand  vender list
thailand  vender list
thailand  vender list
ป้ายหินแกรนิต ป้ายหินอ่อน ช้างหล่อไฟเบอร์
thailand  bussiness web
kangzendirect
ติดต่อโฆษณา Tel.081-8690945 Email. : usa.tss@gmail.com