ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสาคร
691 view
 Post Date:  22/8/16 - 8:50:am

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ต.ท่าจีน ห่างจากตัวจังหวัด ๔ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่มีอายุประมาณ ๔๐๐ ปี สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานนามว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” รวมทั้งได้พระราชทานพระไตรปิฎก และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๗๕

            ศาลพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ ต.โคกขาม ศาลนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกไชยจนหัวเรือชนกิ่งไม้ ซึ่งทำผิดกฎมณเฑียรบาล พันท้ายนรสิงห์กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิต พระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระทัยตามพระราชกำหนดที่วางไว้จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ แล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา ต่อมากรมศิลปากรได้จัดศาลขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่พังลงมา ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่นับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

            ป้อมวิเชียรโชฎก ตั้งอยู่ต.มหาชัย ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๒๐๐ เมตร สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๗๑ สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน ไม่มีป้อมยามมีแต่หอรบ ตามช่องของกำแพงมีปืนใหญ่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่มาทางปากน้ำ

            คลองโคกขาม เป็นบริเวณที่ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์พระเจ้าเสือทรงโปรดให้ขุดคลองลัดตัดทางคดเคี้ยวของคลองโคกขามให้ตรงมาเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน คลองขุดเสร็จในปี พ.ศ.๒๒๕๒ ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อขุดเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า “คลองสนามไชย” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองมหาชัย” แต่บางทีชาวบ้านก็เรียกว่า “คลองถ่าน” และที่ปากคลองมหาชัยติดกับคลองโคกขามจะมีศาลพันท้ายนรสิงห์อีกศาลหนึ่ง

            วัดนางสาว ตั้งอยู่ที่ต.ท่าไม้ ประวัติความเป็นมาของวัดมีเรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี เมื่อเกิดสงครามในพม่า ชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพหนีมาตามริมแม่น้ำท่าจีน คนชราและผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนในโบสถ์เก่า ต่อมาคนไทยได้รับชัยชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มีสองพี่น้องที่เคยอาศัยโบสถ์หลบหนีภัยทั้งสองมีความคิดที่จะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้างวัดใหม่แทน น้องสาวต้องการทำตามสัจจาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จึงดำเนินการบูรณะจนเสร็จและตั้งชื่อว่า “วัดพรหมจารีย์” ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า “วัดน้องสาว” จนปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น “วัดนางสาว”

 

 

ไหว้พระขอพร

            วัดใหญ่จอมปราสาท ตั้งอยู่ที่ต.ท่าจีน อ.เมือง วัดสุทธิวาตรวราราม หรือวัดช่องลม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง วัดโคกขาว ตั้งอยู่ริมคลองโคกขาม อ.เมือง