ค้นหาข้อมูล
ข้อมูลและสาระน่ารู้ที่อัพเดทล่าสุด
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลพบุรี
454 view
 Post Date:  18/8/16 - 8:43:am

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรีวัดแห่งนี้สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ด้วยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ โบราณวัตถุ โบราณสถานบางแห่งจึงเหลือเพียงซากปรักหักพังให้เห็นเท่านั้น เช่น ศาลาเปลื้องเครื่อง (ศาลาสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนาในพระวิหาร หรืออุโบสถ) ที่ปัจจุบันเหลือเพียงเสาเอนอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังพบ วิหารหลวง ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ

            วัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังเป็นที่ประดิษฐานพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สูงที่สุดในลพบุรี และงดงามที่สุดอีกด้วย

            พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๒๐๙ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จเยือนเมืองลพบรี พระราชวังแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน พระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็กๆ ประมาณ ๒,๐๐๐ ช่อง เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายดอกบัวเรียงราย เป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่และพระราชทานชื่อว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”

            พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน โดยมีฉนวนทางเดินเชื่อมติดถึงกัน พระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะเขมรแบบบายน สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ปรางค์สามยอดนี้แต่เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน โดยมีฐานศิวลึงค์ปรากฏอยู่ในองค์ปรางค์ทั้งสาม ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ ได้บูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารด้วยสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง นอกจากนี้ภายในวิหารยังประดิษฐานพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้นปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

            ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็ก

            ที่ศาลพระกาฬยังเป็นที่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมากกว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งเชื่องและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี ลิงที่ศาลพระกาฬจึงกลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

            เทวสถานปรางค์แขก ตั้งอยู่ใกล้กับนารายณ์ราชนิเวศน์เทวสถานปรางค์แขกถือเป็นโบราณสถานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของลพบุรี เป็นปรางค์ก่อด้วยอิฐ มีทั้งหมดสามองค์ แต่ไม่มีฉนวนเชื่อมต่อถึงกันเหมือนพระปรางค์สามยอด

            ทุ่งทานตะวัน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสียงของจ.ลพบุรี ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งท้าทายแดดและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมดอกทานตะวันปลูกกันมาในจังลพบุรี นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมทุ่งทานตะวันได้เกือบทุกพื้นที่ในเขต อ.เมือง อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม

            เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้น ต.หนองบัว อ.พนัสนิคม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวถึง ๔,๘๖๐ ม. เสน่ห์ของเขื่อนแห่งนี้คือมีจุดชมวิวที่สันเขื่อน ภายใต้ต้นไม้ที่ร่มรื่น นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามแล้วนักท่องเที่ยวยังจะได้ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ำป่าสักที่พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก

           

 

ไหว้พระขอพร

            วัดนครโกษา อยู่ทางตอนเหนือของสถานีรถไฟลพบุรีใกล้กับศาลพระกาฬ อ.เมือง วัดสันเปาโล ตั้งอยู่บนถนนร่วมมิตร ทางเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี อ.เมือง วัดมณีชลขัณฑ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตลาดท่าโพธิ์ อ.เมือง วัดตองปุ อยู่หลังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง วัดป่าสิตาราม ตั้งอยู่ริมถนนนารายณ์มหาราช อ.เมือง วัดไลย์ อยู่ริมน้ำบางขาม ต.สมอคอน อ.เมือง วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว ตั้งอยู่ริมลำน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ วัดทองคุ้ง ต.บ้านพึ่ง อ.บ้านหมี่