ค้นหาข้อมูล
การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ
66766 view
 Post Date:  26/4/13 - 11:31:am
การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้กรอกใบสมัครงาน

 


Application Form = ใบสมัคร
Application letter = จดหมายสมัครงาน
Application = ผู้สมัครงาน
To be completed in own handwriting = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = ความลับ
Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้
Position applied for/position sought/position desired = ตำแหน่งที่สมัคร/ตำแหน่งที่ต้องการ
Expect Salary = เงินเดือนที่ต้องการ

Personal data Curriculum vitae,Bio-data Data sheet,Resume = ประวัติส่วนตัว
Name – Surname = ชื่อ-สกุล
Maiden Name = นามสกุลเดิม
Sex/Gender = เพศ
Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน
Permanent address = ที่อยู่ถาวร
Postal code = รหัสไปรษณีย์

Date of birth = วัน เดือน ปีเกิด
Age = อายุ
Nationality = สัญชาติ
Citizen of = เป็นพลเมืองของประเทศ
Race = เชื้อชาติ
Domicile/habitation = ภูมิลำเนา
Religion = ศาสนา
Height = ส่วนสูง
Weight = น้ำหนัก
Color of eyes = สีตา
Color of hair = สีผม
Complexion = สีผิว
Marital status = สถานภาพทางการสมรส
Spouse = คู่สมรส
Single = โสด
Married = แต่งงานแล้ว
Widowed = ม่าย
Divorced = หย่าร้าง
Occupation = อาชีพ
Dependants = ผู้ที่อยู่ในความอุปการะ

House’s registration = ทะเบียนบ้าน
Identity card no.,I.D.card No. = เลขที่บัตรประชาชน
Identification card,(I.D.Card) = บัตรประจำตัวประชาชน
Relative = ญาติ
Issued by……. = ออกให้ โดย……..
Issued Date = วันที่ออกบัตร
Valid Date: Expire Date = วันที่บัตรหมดอายุ

Student Housing = หอพักมหาวิทยาลัย
Own House = บ้านของตนเอง
Rent House = บ้านเช่า
Live with Parents = พักอยู่กับ พ่อ-แม่
Boarding House = หอพัก
Ordainment = บวช
Person to notify in case of emergency = บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

Military status = สถานภาพทางทหาร
Exempted = ยกเว้น
Black slot = จับใบดำ
No Military Service = ไม่มีพันธะทางทหาร
Conscripted = ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Primary School; Elementary School = ประถมศึกษา
Secondary School = มัธยมศึกษาตอนต้น
High School = มัธยมศึกษาตอนต้น
Vocational Certificate = ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวะศึกษา
Vocational = อาชีวชั้นสูง
High vocational Certificate = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
Bachelor’s degree = ปริญญาตรี
Diploma = อนุปริญญา
Degree Obtained = วุฒิการศึกษาได้รับ

Experience/previous employment = ประวัติการทำงาน
Reasons for leaving = เหตุผลที่ลาออกจากงาน
Reference = บุคคลที่อ้างอิง
Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัครงาน
Applicant name = ชื่อผู้สมัครงาน