ค้นหาข้อมูล
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (republic of Singapore)
7070 view
 Post Date:  20/10/12 - 11:06:am
สัญลักษณ์ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (republic of Singapore)

 

ชื่อทางการ:สาธารณรัฐสิงคโปร์ (republic of Singapore)

วันเดือนปีที่เข้าเป็นสมาชิก  8 สิงหาคม 2510      

พื้นที่:697  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณเท่าเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง:สิงคโปร์ (Singapore)

ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ. 2548)

ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ ภาษาจีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ

ศาสนา:ร้อยละ 42.5 ของประชากรทั้งหมดนับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ 14.9 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 14.5 นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4 นับถือศาสนาฮินดู และไม่นับถือศาสนาร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด

ระบอบการปกครอง:สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

สกุลเงิน:ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)