ค้นหาข้อมูล
วันตำรวจ (13 ตุลาคม)
1463 view
 Post Date:  2011-05-19 05:53:16

วันตำรวจ (13 ตุลาคม)

ความหมาย

         ตำรวจ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ ตรวจตราและรักษาความสงบ

         วันตำรวจ คือ วันที่ตำรวจได้รวมพลกันและทบทวนบทบาท หน้าที่ของตำรวจที่พึงมีต่อประเทศชาติ และเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของตำรวจด้วย และในวันนี้ได้มีการประกอบพิธีอย่างเป็นทางการด้วย

ความเป็นมา

         ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีกิจการตำรวจขึ้น โดยให้ขึ้นอยู่กับเวียง ในระเบียบการปกครองจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา ในรัขสมัยต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงกิจการตำรวจเรื่อยมาจนกลายเป็น กรมตำรวจภูธรและกรมตำรวจนครบาล และต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น กรมตำรวจ ในปัจจุบันกรมตำรวจได้กำหนดเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตำรวจ เนื่องจากวันนี้เป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจหภูธรเป็นกรมเดียวกัน