ค้นหาข้อมูล
วันการศึกษานอกโรงเรียน (8 กันยายน)
2810 view
 Post Date:  2011-05-19 05:51:38

วันการศึกษานอกโรงเรียน (8 กันยายน)

ความหมาย

         การศึกษานอกโรงเรียน หมายถึง ระบบการศึกษาที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสและด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นสายสามัญและสายอาชีพ วันการศึกษานอกโรงเรียน คือวันที่ระลึกสากลแห่งการส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ความเป็นมา

         การส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ใหญ่เพื่อการรู้หนังสือได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 และต่อมาจึงมีการรณรงค์ให้มีผู้รู้หนังสือมากขึ้นองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้กำหนด ให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการส่งเสริมการเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาต่อมาจึงเรียกว่า วันการศึกษานอกโรงเรียน